Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

W Dzienniku Ustaw z 23 czerwca 2020, pod pozycją 1086 ukazała się tzw. „Tarcza – 4.0”, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. W tym materiale omawiam kolejne najistotniejsze zmiany w prawie pracy, które zostały wprowadzone Tarczą 4.0.

1. Zawieszenie funduszu socjalnego
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić
obowiązki:
1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2) dokonywania odpisu podstawowego,
3) wypłaty świadczeń urlopowych
- o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).
Jeżeli u pracodawcy, działają organizacje związkowe reprezentatywne, zawieszenie funduszu socjalnego następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.
Ponadto w tym okresie nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie.
2. Umowa o zakazie konkurencji
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:
1) stosunku pracy,
2) umowy agencyjnej,
3) umowy zlecenia,
4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
5) umowy o dzieło
- na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.
Może to w praktyce oznaczać, iż pracodawca (dający zlecenie, dzieło) uniknie odszkodowania na rzecz byłego już pracownika (przyjmującego zlecenie, dzieło), pozostającego bez pracy, który stosując zakaz konkurencji nie będzie mógł podjąć pracy. Z drugiej strony świadczący pracę, wypowiadając taką umowę może przejść do konkurencji, bez odszkodowania. Zatem sens tych umów w okresie zagrożenia epidemiologicznego staje pod znakiem zapytania.
3. Ochrona trwałości stosunku pracy
Podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Podmiot taki, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.
To logiczna i warta odnotowania regulacja. Skoro pracodawca otrzymał wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy, to jest oczywiste, iż musi te miejsca pracy
utrzymać.
4. Wniosek o świadczenie postojowe
W aktualnym stanie prawnym, osoba uprawniona, którą jest także przyjmujący zlecenie, może złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wtedy, gdy dający zlecenie odmówił złożenia wniosku. To ważna zmiana. Do tej pory z takim wnioskiem mógł wystąpić tylko dający zlecenia, a nie przyjmujący zlecenie.
Oświadczenie takie osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Krzysztof Krzemień
Inspektor Pracy
Pałuki nr 1484 (30/2020)

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.