Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej, członka rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej świadczenia z ZUS. Może to być ktoś z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego). Należy jednak pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:
- osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
- osoby ubezpieczonej, w tym ubezpieczonej z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, w tym członka rodziny takiej osoby,
- osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,
- osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
- cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,
- osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, w tym członka rodziny takiej osoby - jeśli członek rodziny spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej,
- osoby, która pobierała rentę socjalną,
- osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
- osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach, w tym członka rodziny takiej osoby,
- osoby, która miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w tym członka rodziny takiej osoby,
- osoby, która miała ustalone prawo do emerytury pomostowej, w tym członka rodziny takiej osoby.
Wysokość zasiłku pogrzebowego: maksymalnie 4.000 zł
Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości tj. 4.000 zł, bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny (np. sąsiad, ciotka, wujek osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, maksymalnie 4.000 zł.
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4.000 zł.
Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w czasie
12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.
Osoba, która pokryła koszty pogrzebu członka rodziny, do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego może upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pogrzeb. W takim przypadku, zgodnie z dyspozycją, ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.
Dokumenty do wypłaty zasiłku pogrzebowego:
- wniosek o zasiłek pogrzebowy (druk ZUS Z-12).
- skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą akt zgonu (natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą).
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) zawierający wymagane dane, albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby.
- jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kuj.-Pom.
Pałuki nr 1499 (45/2020)

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.