Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Od głosu wstrzymał się między innymi radny Ryszard Chudziński fot. Magdalena Lachowicz

Od 1 stycznia mieszkańcy gminy Strzelno zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Decyzja większości radnych podatki te wzrosną w stosunku do roku obecnego o 11,8 procent.

Na ostatnią sesję Rady Miejskiej w Strzelnie burmistrz Dariusz Chudziński przygotował projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2023 rok. Radni większością głosów określili wysokość stawek podatku od nieruchomości, różnicując je dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntów. Przy ustalaniu stawek podatkowych Rada Miejska odniosła się również do Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Wszystkie podatki od nieruchomości wzrosną o 11,8 procent w stosunku o roku obecnego.

REKLAMA

W roku 2023 na terenie gminy obowiązywać będą następujące stawki podatków:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) od pozostałych budynków lub ich części:

- budynki letniskowa - 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaże - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- budynki gospodarcze - 6,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- inne pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,08 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych:

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,

- zabudowanych domkami letniskowymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

- inne pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w' odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat. a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2

Podczas sesji żaden z radnych nie wniósł żadnych uwag co do wysokości stawek podatków.  Na 14 obecnych na sesji radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych Ryszard Chudziński, Piotr Dubicki, Dawid Nowak i Piotr Pieszak wstrzymało się od głosu. W sesji nie uczestniczył radny Marcin Borowski.

Magdalena Lachowicz, 15 XI 2022

Opłaty za lokal(ność): artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Opłaty za lokal(ność)

Więcej: Opłaty za lokal(ność)

loading...
Więcej: Opłaty za lokal(ność)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.