Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej ponownie zwrócili uwagę na wysoki poziom długów, których termin płatności już minął. Drugim wielkim problemem są rosnące należności wymagalne, jakie wobec gminy mają m.in. mieszkańcy. RIO także po raz kolejny zwróciło uwagę na niebezpieczne zjawisko zadłużania się gminy w instytucjach finansowych, czyli parabankach.

14 września Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Andrzej Tatkowski (przewodniczący) oraz Lidia Dudek i Włodzimierz Górzyński (członkowie), wydał negatywną opinię dotyczącą przedłożonej przez burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
Jest to kolejna negatywna opinia RIO. Ostatnia negatywna opinia wydana została do wykonania budżetu za 2017 rok. Kontrolerzy ponownie zwrócili uwagę na wysoki poziom zobowiązań wymagalnych, czyli takich długów, których termin płatności już minął. Drugim wielkim problemem finansów Strzelna są rosnące należności wymagalne, jakie wobec gminy mają m.in. mieszkańcy nie płacący np. czynszów. RIO także po raz kolejny zwróciło uwagę na niebezpieczne zjawisko zadłużania się gminy w instytucjach finansowych, czyli parabankach. Chodzi o to, że zadłużenie gminy przejmuje instytucja finansowa, która te zadłużenia spłaca. A miasto taki dług reguluje w późniejszym terminie. Jej zdaniem te umowy powinny być ujęte w zadłużeniu gminy.
RIO wielokrotnie wskazywała burmistrzowi, że jeśli sytuacja finansowa gminy się nie poprawi, to będzie konieczność wprowadzenia procedury naprawczej. Do tego na uwagę zasługuje fakt, że burmistrz Ewaryst Matczak nie otrzymał też absolutorium od Rady Miejskiej za wykonanie budżetu za 2017 rok.
Z przedłożonych przez burmistrza sprawozdań budżetowych oraz z zakresu operacji finansowych, zdaniem RIO wynika dalsze pogorszenie się sytuacji finansowej gminy na koniec I półrocza 2018 r. w relacji do stanu za okres I kwartału 2018 r. Za okres I kwartału 2018 r. wykonany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 200.904,27 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 1.325.654,24 zł.
Utrzymujące się permanentnie w gminie zobowiązania wymagalne świadczą o nieprawidłowym wykonywaniu przez burmistrza obowiązków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej, których celem jest między innymi zapewnienie zgodności działalności gminy z przepisami prawa. Co gorsza następuje dalszy wzrost zobowiązań wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, przejętych przez instytucje finansowe, a więc zobowiązania w tzw. parabankach - czytamy w opinii RIO. Wzrosły one w relacji do I kwartału 2018 r. o kwotę 1.005.838,44 zł do wysokości 1.947.884,78 zł. RIO zwraca ponownie uwagę, że zobowiązania te w przypadku gminy Strzelno mają charakter zobowiązań długoterminowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie winny być ujmowane po stronie zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.
Niestety burmistrz, pomimo wyczerpania drogi odwoławczej po przeprowadzonej w tym zakresie kontroli oraz pomimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w tym zakresie, nadal nie dostosował swego postępowania do norm obowiązującego prawa i nadal nie zrealizował zaleceń pokontrolnych. Przedstawione dane liczbowe, wynikające z przedłożonych sprawozdań, w sposób ewidentny świadczą o poważnych trudnościach gminy, w przepływie środków pieniężnych oraz braku podjęcia działań przez organy gminy Strzelno, w celu ustabilizowania gospodarki finansowej gminy, stosownie do zaleceń i wniosków zawartych w przyjętym w miesiącu kwietniu 2018 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy raporcie o stanie gospodarki finansowej gminy Strzelno - czytamy w opinii RIO.
Dodać należy, że w załączniku o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelno za I półrocze 2018 r. burmistrz przedstawił informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelno za I półrocze 2018 r., bez wskazania na podstawie jakiej uchwały informacja ta została opracowana.
Przypomnijmy, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2018 r. wydało rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2018-2026, orzekając jej nieważność z uwagi na nierealistyczne ustalenie wielkości długu jednostki na lata 2018-2026. Wskazana uchwała Kolegium Izby została przez burmistrza Strzelna zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który wyrokiem z 15 maja 2018 r. skargę burmistrza oddalił. (...) sytuację finansową Gminy Strzelno określić należy nie tylko jako bardzo trudną, ale już jako niebezpieczną - stwierdził Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1389 (39/2018)

Radni - DK

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.