Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 zostały wydane rządowe wytyczne dla przedszkoli i szkół. Najważniejsze z nich - w skondensowanej formie - prezentujemy poniżej.

PRZEDSZKOLA
Główne wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla edukacji wczesnoszkolnej:
* w grupie może przebywać do 12 uczniów (za zgodą organu prowadzącego można grupę zwiększyć do 14 uczniów),
* w miarę możliwości do grupy przyporządkowani powinni być ci sami nauczyciele,
* jedna grupa uczniów powinna przebywać w stałej sali w miarę możliwości,
* na jedną osobę w sali powinno przypadać minimum 4 metry kwadratowe przestrzeni (nie dotyczy to między innymi kuchni, jadalni i toalet), odległość między uczniami powinna wynosić minimum 1,5 metra, a w jednej ławce powinien siedzieć jeden uczeń,
* z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, natomiast te, które można poddać dezynfekcji, czyli na przykład piłki czy skakanki, należy dokładnie czyścić lub dezynfekować,
* w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane,
* sale należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę,
* nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, która spędza czas pod jego nadzorem, przy czym zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
* należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, na przykład grupy powinny być przyjmowane do placówki o różnych godzinach, różne też powinny być godziny przerw i zajęć na boisku,
* zakazane są wyjścia poza teren szkoły,
* w szatniach powinien być wykorzystywany co drugi boks, o ile jest taka możliwość,
* rodzice i opiekunowie powinni zachować minimum dwumetrowy dystans w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców, a wchodzić mogą jedynie do przestrzeni wspólnej szkoły mając zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe,
* do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń zdrowy,
* rekomendowany jest zakup przynajmniej jednego termometru dla szkoły, który musi być dezynfekowany po użyciu w danej grupie, rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia,
* przed wejściem do budynku musi być płyn dezynfekujący do rąk,
* należy pilnować, żeby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem,
* rekomenduje się dezynfekcję sal, ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek, blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, a także klawiatur i włączników, należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet,
* do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby,
* w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia.
SZKOŁY
Główne wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek:
* do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
* wszystkim wchodzącym do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk,
* opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, ale zachowując dystans od innego opiekuna lub pracownika szkoły minimum 1,5 metra, powinni mieć też osłonięte usta i nos oraz rękawiczki jednoazowe lub zdezynfekowane ręce,
* w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,
* rekomendowany jest zakup przynajmniej jednego termometru dla szkoły, który musi być dezynfekowany po użyciu w danej grupie,
* jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając odległość od innych osób minimum dwa metry,
* rekomendowane są na przykład różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerwy lub zajęć na boisku oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
* obowiązuje częste mycie rąk i ochrona podczas kichania i kaszlu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
* z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, natomiast te, które można poddać dezynfekcji, czyli na przykład piłki czy skakanki, należy dokładnie czyścić lub dezynfekować, z kolei podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
* sale oraz części wspólne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę,
* zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw,
* podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
* w szatniach powinien być udostępniony co drugi boks lub powinny być wprowadzone różne godziny przychodzenia uczniów do szkół, przy wejściu do szatni powinien znajdować się środek do dezynfekcji rąk,
* zajęcia świetlicowe w razie potrzeby mogą odbywać się w innych salach dydaktycznych, w świetlicy powinny być środki do dezynfekcji rąk, a świetlice należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji,
* książki i materiały biblioteczne powinny odbywać dwa dni kwarantanny,
* pielęgniarki i szkolni stomatolodzy mają wraz z dyrektorami ustalić zasady funkcjonowania według obowiązujących przepisów prawa,
* należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej i zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna,
* dyrektor opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki,
* osoby trzecie wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki, a także mieć zakryte usta i nos, nie mogą też przekraczać obowiązujących stref przebywania,
* należy pilnować, żeby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
* rekomenduje się dezynfekcję sal, ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek, blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, a także klawiatur i włączników,
* jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca do ich wyrzucania,
* rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości, spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy, blaty stołów i poręcze krzeseł czyszczone mają być po każdej grupie, dopuszczane jest spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych,
* do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
* osoby powyżej 60. roku życia nie mają być angażowane w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji zaleca się pracę zdalną.

zredagowała Magdalena Kruszka, 26 VIII 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.